Module Tab RSS


Module Tab RSS

Module này cho phép lấy dữ liệu từ các website khác hoặc chính website đang chạy, bằng cách đọc và xử lý dữ liệu được cung cấp bởi các đường dẫn RSS.
RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.


Các Cấu hình tùy chọn cho phép bạn hiệu chỉnh việc hiển thị: hiệu ứng, kích thước ảnh...
 


Cấu hình các tham số tùy chọn

 

Demo tính năng