Module Bài viết trượt


Module Bài viết trượt

Module Bài Viết Trượt thường được sử dụng để hiện thị các Sản phẩm, Dịch vụ nổi bật hoặc các Sản phẩm khuyến mãi... tùy theo mong muốn của bạn.
Với các tham số tùy chọn, bạn có thể quy định kích thước hình ảnh và độ dài đoạn mô tả mà bạn muốn hiển thị
 

Cấu hình các thông số hiển thị

 

Hình chụp với nút "Bên cạnh hình ảnh"

 

Hình chụp với nút "Trên tên module"